Działalność

Program działania

Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. MISJA

Miejskie Centrum Kultury będąc jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. Poprzez działalność Instytucji realizowane są zadania własne gminy obejmujące sprawy kultury.

 1. CELE

Celem nadrzędnym Miejskiego Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia wartości kulturalnych.

 1. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
 • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 • tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze;
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
 • organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej;
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych – koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, pokazy filmowe;
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów archiwalnych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 • współdziałanie z instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami pozarządowymi i grupami młodzieżowymi w rozwoju potrzeb oświatowo – kulturalnych społeczeństwa;
 • prowadzenie form indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej;
 • prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania i ochrony kultury poprzez galerie sztuki i inne formy organizacyjne działalności kulturalnej i społecznej działające w strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury.
 1. ZADANIA DODATKOWE

Instytucja może realizować dodatkowe zadania, w szczególności:

 • organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczalnie: książek, dzieł sztuki, kaset video, płyt video/CD, płyt DVD i innych nośników obrazu i dźwięku;
 • prowadzić naukę języków obcych;
 • prowadzić naukę gry w szachy;
 • organizować strefy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • prowadzić impresariat artystyczny;
 • organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno - sportowe i turystyczne;
 • prowadzić działalność wydawniczą;
 • świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne i filmowe oraz usługi w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku;
 • prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego;
 • prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego oraz sprzedaż detaliczną;
 • realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
 • świadczyć usługi gastronomiczne, przewozowe, muzyczne, konferencyjno - szkoleniowe, organizacji wypoczynku i inne usługi;
 • świadczyć inne usługi związane ze spełnianiem świadczeń z zakresu ochrony zdrowia i ochrony środowiska;
 • prowadzić działalność dodatkową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 1. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
 2. Prowadzenie i organizowanie sekcji i kół zainteresowań:
 • plastycznego,
 • fotograficznego,
 • wokalnego,
 • zespołu muzycznego,
 • klubu seniora,
 • szachowego,
 • rękodzielniczego,
 • turystyczno – krajoznawczego,
 • chóru,
 1. Odpowiadanie na zapotrzebowanie społeczne poprzez tworzenie nowych sekcji i kół zainteresowań na miarę możliwości finansowych Instytucji.
 2. Realizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze cyklicznym.
 3. Realizacja wydarzeń plenerowych.
 4. Realizacja wydarzeń teatralnych.
 5. Realizacja spotkań autorskich, spotkań ze znanymi ludźmi.
 6. Realizacja spotkań z pasją.
 7. Współorganizacja wydarzeń z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
 8. Realizacja min. 4 wydarzeń kulturalnych rocznie w Sali im. Edwarda Stachury „Steda”, w zabytkowym dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim.
 9. Udział w ogólnopolskich akcjach i programach ogłaszanych lub realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, które wpisują się w misję Instytucji.