Działalność

Program działania

Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

  1. MISJA

Miejskie Centrum Kultury będąc jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. Poprzez działalność Instytucji realizowane są zadania własne gminy obejmujące sprawy kultury.

  1. CELE

Celem nadrzędnym Miejskiego Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia wartości kulturalnych.

  1. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
  • tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze;
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
  • organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej;
  • organizowanie wydarzeń kulturalnych – koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, pokazy filmowe;
  • gromadzenie i opracowywanie materiałów archiwalnych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
  • współdziałanie z instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami pozarządowymi i grupami młodzieżowymi w rozwoju potrzeb oświatowo – kulturalnych społeczeństwa;
  • prowadzenie form indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej;
  • prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania i ochrony kultury poprzez galerie sztuki i inne formy organizacyjne działalności kulturalnej i społecznej działające w strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury.
  1. ZADANIA DODATKOWE

Instytucja może realizować dodatkowe zadania, w szczególności:

  • organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczalnie: książek, dzieł sztuki, kaset video, płyt video/CD, płyt DVD i innych nośników obrazu i dźwięku;
  • prowadzić naukę języków obcych;
  • prowadzić naukę gry w szachy;
  • organizować strefy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • prowadzić impresariat artystyczny;
  • organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno - sportowe i turystyczne;
  • prowadzić działalność wydawniczą;
  • świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne i filmowe oraz usługi w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku;
  • prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego;
  • prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego oraz sprzedaż detaliczną;
  • realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
  • świadczyć usługi gastronomiczne, przewozowe, muzyczne, konferencyjno - szkoleniowe, organizacji wypoczynku i inne usługi;
  • świadczyć inne usługi związane ze spełnianiem świadczeń z zakresu ochrony zdrowia i ochrony środowiska;
  • prowadzić działalność dodatkową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  1. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
  2. Prowadzenie i organizowanie sekcji i kół zainteresowań:
  • plastycznego,
  • fotograficznego,
  • wokalnego,
  • zespołu muzycznego,
  • klubu seniora,
  • szachowego,
  • rękodzielniczego,
  • turystyczno – krajoznawczego,
  • chóru,
  1. Odpowiadanie na zapotrzebowanie społeczne poprzez tworzenie nowych sekcji i kół zainteresowań na miarę możliwości finansowych Instytucji.
  2. Realizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze cyklicznym.
  3. Realizacja wydarzeń plenerowych.
  4. Realizacja wydarzeń teatralnych.
  5. Realizacja spotkań autorskich, spotkań ze znanymi ludźmi.
  6. Realizacja spotkań z pasją.
  7. Współorganizacja wydarzeń z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
  8. Realizacja min. 4 wydarzeń kulturalnych rocznie w Sali im. Edwarda Stachury „Steda”, w zabytkowym dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim.
  9. Udział w ogólnopolskich akcjach i programach ogłaszanych lub realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, które wpisują się w misję Instytucji.