4

przedmioty na licytacj 30 Finau WOP

W tym roku licytacja odbywać się będzie w trybie hybrydowym, link do licytacji online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ0Y2VhZWItNWM3ZS00MDg4LWJjYmMtNGUzODQxMjNkZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9435a0a-fab6-48d5-a45c-0a5a5a5e5182%22%2c%22Oid%22%3a%229e0810fc-0317-4af7-a57d-2363da59824e%22%7d

Zbirka przedmiotw na licytacj 31 Finau WOP